Ukubumba

Indawo

4 oomatshini bokubumba obubandayo

2 oomatshini bokubumba abashushu

Imigca yokuhlanganisana yeemitha ezi-2 15

I-1 8 yeemitha ze-QC kunye nomgca wokupakisha

Isiphumo sonyaka

2 million iperi insole